Regulamin XIV Międzynarodowego Festiwalu

Saksofonowego w Przeworsku

Regulamin XIV Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego 2022 (PDF)

1. Organizatorem XIV Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego – Przeworsk 2022 jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 06 - 09 grudnia 2022 r. w budynku PSM I st. w Przeworsku ul. Krakowska 20, 37 -200 Przeworsk.
3. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych państwowych, społecznych i prywatnych.
4. Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów zostaną przeprowadzone w dwóch grupach:

Soliści
1. Szkoły muzyczne stopnia podstawowego - dwie kategorie:
kategoria I - wiek do 10 lat (urodzeni w 2012 r. i później),
kategoria II - wiek do 16 lat (urodzeni w 2006 r. i później),

2. Szkoły muzyczne średnie - dwie kategorie:
kategoria III - wiek do 16 lat (urodzeni w 2006 r. i później)
kategoria IV - wiek do 23 lat (urodzeni w 2003 r. i później)

Zespoły kameralne (od tria wzwyż - tylko zespoły saksofonowe)
1. Szkoły muzyczne stopnia podstawowego - kategoria V
2. szkoły muzyczne średnie - kategoria VI

5. Laureat poprzedniej edycji Festiwalu nie może wystąpić w tej samej kategorii, w której został nagrodzony.
6. Uczestnicy przesłuchań występują z własnym akompaniatorem.
7. Oceny wykonanych przez uczestników prezentacji dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Uczestnicy będą oceniani z zastosowaniem skali punktowej od 1 do 25 punktów. Członkowie Jury oceniają uczestników według następujących kryteriów, biorąc pod uwagę wiek oraz ilość lat nauki: aparat gry, intonacja i jakość brzmienia, interpretacja i stylowość wykonania, prawidłowy dobór repertuaru, prezentacja sceniczna. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
8. Laureaci Konkursu  to uczestnicy, którzy biorąc udział w konkursie uzyskali I, II lub III miejsce. Jury może także dokonać innego niż powyższy podziału Nagród i Wyróżnień (np. nie przyznać II miejsca).Najniższym progiem punktacyjnym dla kolejnych miejsc i wyróżnień jest uzyskanie średniej ocen:

- minimum 23,00 pkt. – I miejsce
- minimum 22,00 pkt. – II miejsce
- minimum 21,00 pkt. – III miejsce
- minimum 20,00 pkt. – wyróżnienie

Jury może również przyznać nagrodę główną Grand Prix dla najlepszego uczestnika konkursu. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureat konkursu uzyskuje uprawnienia o których jest mowa:
- art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej
z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
- art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
- lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
9. Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej na stronie http://www.festiwalsaksofonowy.pl od 17 października 2022 do 10 listopada 2022r.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limity uczestników dla poszczególnych kategorii:

- Kategoria I – 30 uczestników
- Kategoria II – 30 uczestników
- Kategoria III – 20 uczestników
- Kategoria IV – 15 uczestników
- Kategoria V  –  bez limitu
- Kategoria VI – bez limitu

10. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt: tel. 16 648 71 86  email: szkola@muzyczna.przeworsk.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Wójcikiewicz, email: iodo@muzyczna.przeworsk.pl jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora. Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa  w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora. Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/
11. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu i jego przyszłych edycji. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA SOLISTÓW:

  Solista wykonuje program zgodny z jednym z poniższych wariantów:

  Wariant I:
  Dwa dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze.

  Wariant II:
  Utwór cykliczny lub wybrane jego części (jedna, dwie lub więcej) oraz otwór dowolny.

  Kategoria I: łączny czas nie więcej niż 6 min
  Kategoria II: łączny czas nie więcej niż 8 min
  Kategoria III: łączny czas nie więcej niż 12 min
  Kategoria IV: łączny czas nie więcej niż 16 min

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA ZESPOŁÓW:


Jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

• Kategoria V: łączny czas nie więcej niż 8 min.
• Kategoria VI: łączny czas nie więcej niż 15 min.

Koszty uczestnictwa:

 • Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
 • Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie

Kontakt:

 • Wiesław Wojtas – dyrektor festiwalu:
  tel. +48 601 955 764
 • Biuro festiwalu:
  e-mail: biuro@festiwalsaksofonowy.pl