Regulamin

  1. Organizatorami XII Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego są:

2. Festiwal odbędzie się w dniach 6 - 9 grudnia 2016 r. w budynku PSM I st. w Przeworsku

ul. Krakowska 20.

3. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych państwowych, społecznych

i prywatnych.

4. Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów zostaną przeprowadzone w dwóch grupach:

Soliści

1. szkoły muzyczne stopnia podstawowego - trzy kategorie:

• kategoria I - wiek do 10 lat (urodzeni w 2006 r. i później),

• kategoria II - wiek do 13 lat (urodzeni w 2003 r. i później),

• kategoria III - wiek do 16 lat (urodzeni w 2000 r. i później),

2. szkoły muzyczne średnie - dwie kategorie:

• kategoria IV - wiek do 16 lat (urodzeni w 2000 r. i później),

• kategoria V - wiek do 19 lat (urodzeni w 1997 r. i później),

Zespoły kameralne (od tria wzwyż - tylko zespoły saksofonowe)

1. szkoły muzyczne stopnia podstawowego - kategoria VI

2. szkoły muzyczne średnie - kategoria VII

5. Laureat poprzedniej edycji Festiwalu nie może wystąpić w tej samej kategorii, w której

został nagrodzony.

6. Uczestnicy przesłuchań występują z własnym akompaniatorem.

7. Oceny wykonanych przez uczestników prezentacji dokona Jury powołane przez Dyrektora

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o

przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

9. Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej na stronie:

http://www.festiwalsaksofonowy.pl

10.Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu.

11.W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo do

wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania, rejestrowania

prezentacji w dostępnych technikach audiowizualnych i do upubliczniania zgromadzonych

materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji.

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA SOLISTÓW:

jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

• Kategoria I: łączny czas nie więcej niż 7 min

• Kategoria II: łączny czas nie więcej 10 min

• Kategoria III: łączny czas nie więcej niż 12 min

• Kategoria IV: łączny czas nie więcej niż 15 min

• Kategoria V: łączny czas nie więcej niż 18 min

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA ZESPOŁÓW:

jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

• Kategoria VI: łączny czas nie więcej niż 8 min

• Kategoria VII: łączny czas nie więcej niż 18 min

KOSZTY UCZESTNICTWA:

• Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywają

instytucje delegujące lub sami uczestnicy.

• Ustala się wpisowe w wysokości 100 złotych od każdego uczestnika lub od zespołu.

• Uczestnicy z zagranicy wpłacają wpisowe w dniu Festiwalu w siedzibie organizatora

• Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie, w przypadku rezygnacji z udziału w

Festiwalu wpisowe nie ulega zwrotowi.

• Wpisowe należy wpłacić do 22 listopada 2016 r. na konto:

 

Przeworskie Towarzystwo Muzyczne

ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk

Nr rachunku: 17 9096 0004 2010 0065 1619 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać nr zgłoszenia otrzymany e-mailem po wypełniniu formularza

oraz podać imię i nazwisko uczestnika.