V Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy

Przeworsk, grudnia 2005